SÜT SIĞIRI SEÇİMİ

Bol süt verimi istiyorsak. Süt verimi yüksek olan ırklardan seçmeliyiz. Bunun yanında kayıtlı ve soy kütüğü belli olan hayvanların seçimi önemlidir. Bol süt veren ana babadan meydana gelen yavrularında süt verimi bol olacağı unutulmamalıdır.

SÜT SIĞIRCILIĞINDA BESLEME

Süt sığırcılığında besleme çok önemlidir. Yem gideri bir işletmede yapılan harcamanın % 60- 70’ ni kapsamaktadır. Bu harcamalardan kısmak süt veriminde düşüşlere neden olmaktadır.

Unutulmamalıdır ki hayvanın verebileceği süt doğrultusunda yem miktarı ayarlanmalıdır. Yüksek verimli hayvanın ihtiyaçlarına göre yem tercih edilmelidir.2.5- 3 kg süt için 1 kg FAY YEM kullanılmasını tavsiye ediyoruz.Her süt grubu yemi hayvanın verim özellikleri ve ırkı göz önüne alınarak hazırlanmıştır. FAY YEM olarak, 16 protein, 18 protein, 19 protein ve 21 protein süt yemleri üretmekteyiz.

Bu konuda, kullanacağınız yem hakkında 24 saat işletmede ve telefonda ücretsiz olarak teknik destek vermekteyiz.

Hayvanların yaşama payı ihtiyaçları işletmenin kendisi tarafından yetiştirilen veya dışarıdan alınan kaba yemler ile sağlanmaktadır. Kaba ve kesif yemdeki kuru madde oranı hayvanın canlı ağırlığının 2- 3’ ü kadar olmalıdır. Verim payı için gerekli olan ihtiyaç ise karma yem ile karşılanmaktadır. Kaliteli süt ve sağlıklı bir sürü için kaba yemin yanında kesif yemde mutlak surette kullanılmalıdır.

Her inek verdiği süt miktarma göre yemlenmelidir.35 kg veren inekile 15 kg veren ineğe aynı oranda yem verilmemelidir. Kesif yem ihtiyacı hayvanın laktasyon dönemine göre değişmektedir. Laktasyon dönemini 4 kısma ayırabiliriz.

1. Dönem (erken laktasyon): Sağmal ineğin süt veriminin pik yaptığı dönemi de kapsayan buzağılamadan sonraki ilk 70 günlük dönemdir. İnek bu dönemde buzağılamadan sonraki en yüksek süt verimine erişir.

Bu dönemde kuru madde ihtiyacı artacak, enerji ihtiyacı normalden fazla olacaktır. Hayvan bu dönemde enerji ihtiyacını karşılamak için vücut yapısını tüketecektir. Bu duru hızlı bir kondisyon kaybı ve negatif enerji dengesine neden olmaktadır. Yem ile bu durum hızla karşılandığında da asidosis tehlikesi karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda kaba yem ve kesif yemi uygun oranlarda kullanmamız gerekmektedir.

Bu dönemde aşırı yem tüketimi hayvanın yemden tiksinmesine neden olabileceği için yem oranları kademeli artırılarak verilmelidir. Buzağılamadan sonra kesif yem her gün 0.5-1 kg artırılarak verilmelidir. Verilen yemlerin @’ını kaba yemler oluşturmalıdır. Kalsiyum fosfor dengesinin kurulması açısından alınan kesif yemin bu içerik yönünden zengin olması gerekmektedir.

FAY YEM süt verimli hayvanlarda beslemeye uygun kaliteli yem karmalarını profesyonel biçimde üretmektedir.

2. Dönem (orta laktasyon): Kuru madde alımının pik’e ulaştığı ve süt üretiminde azalma başladığı 70 - 140. gün arasındaki dönemdir. En yüksek süt verimine ulaşıldığı bu dönemde süt verimini en yüksek düzeyde tutabildiğimiz kadar uzatmalıyız. Bu dönemde süt yağında düşüşler olabilmektedir; dolayısıyla buna ve hayvanın zayıflamamasına dikkat etmemiz gerekmektedir.

Aşırı zayıflamaya bağlı olarak ketozis görülebilmektedir. Enerjice eksik beslenen ineklerde gizli kızgınlıklar veya kızgınlık siklüsünde düzensizlikler rahatlıkla gözlenebilmektedir.

FAY YEM bu dönemdeki hayvanlarımıza sağlıklı ve besleyici bir yem olarak verilir, FAY YEM 19 ve 21 protein yemler rahatlıkla kullanılabilir. İçerisinde hayvanın bulunduğu dönemlere göre özel karışımlar yapılarak beslenmeleri desteklenmektedir.

3. Dönem (geç laktasyon): Süt üretiminde sürekli bir azalmanın meydana geldiği ve laktasyon döneminde en uzun dönem olan 140 - 305. günler arasındaki dönemdir.

Bu dönemde aşırı kilo alımı ve yağlanmaya daha yatkın olunduğu için aşırı yağlanma ve vücut kondisyonuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Hayvanın süt verimi göz önüne alınarak yemleme yapılmalıdır.Aşırı dane yemlerin alınmamasına dikkat edilmelidir.

4. Dönem (kuru dönem): Bir sonraki laktasyon önce ineğin kuruya ayrıldığı 50- 60 günlük dönemdir. Kuru dönem beslenmesinde ayrıntılı anlatılmıştır.